پادکست

قسمت اول معرفی دکتر از زبان خود
{{svg_share_icon}}
قسمت دومایمپلنت های دندانی
{{svg_share_icon}}
قسمت سومکامپوزیت های دندانی
{{svg_share_icon}}
قسمت چهارملمینیت های سرامیکی
{{svg_share_icon}}